Certifiering

Ackreditering 

Vår ackreditering

Vårt ackrediteringsorgan

C1 Certification valde att ackreditera sig för att ackrediteringsprocessen är en omfattande kompetensprövning som görs enligt europeiska och internationella standarder och ett sätt att visa vår kvalitet. C1 Certification är ackrediterade mot ISO 17021 (ledningssystem för certifieringsorgan) och innebär att vi är godkända att utföra ackrediterade certifieringsuppdrag mot ledningssytem och ställa ut certifikat.

C1 Certification valde det svenska ackrediteringsorganet Swedac, som har regeringens uppdrag att vara svenskt ackrediteringsorgan och godkänner de certifieringsorgan som uppfyller kraven för ackreditering i Sverige. Swedac har regelbunden tillsyn hos C1 Certification där de säkerställer att vi följer de riktlinjer som är fastställda i ISO 17021. Detta säkerställer och ger er trygghet att ni alltid får en oberoende tredje parts tjänst levererad till er, tillsammans med ett giltigt certifikat som kan användas i hela världen.

Google glasses

C1 Certification kan, om så kunden önskar, tillämpa och använda Google glasses som komplement vid revisionerna. Glasögonen skickas till kunderna som sätter på sig dem vid revisionen. I glasögonbågen sitter en högupplöst kamera, en högtalare och en mikrofon. Alla dessa funktioner styr revisionsledaren via vårt distansverktyg och kan därigenom kommunicera med kunden samt med perfekt skärpa se allt det kunden ser i realtid. Miljön blir glad, resekostnaderna går ner och medarbetarnöjdheten hos revisorerna går upp. Denna teknik möjliggör att våra revisionsledare kan, via distans, följa upp implementering ute i kundens verksamhet och ytterligare stärka greppet om bra och relevanta revisioner. Vill ni veta mer om hur dessa glasögon och dess teknik kan användas för just er organisationer får ni gärna kontakta oss.

Certifieringsprocessen

1. Ert arbete inför certifiering

Ni måste bygga upp och implementera ledningssystemet utifrån kriterierna i den eller de standarder ni skall certifiera er mot. Arbetet innebär bland annat att identifiera verksamhetens mål och huvudprocesser, att säkerställa att processerna har rätt styrning och är involverade i verksamheten samt identifiera intressenter och deras krav. Enkelt kan man säga att ni skall beskriva hur ni arbetar idag och därifrån arbeta fram förbättringarna i era processer.


Ni ska även fastställa att ledningen har kriterier för mätning och uppföljning av processerna, detta för att säkerställa att dessa processer stöder hur ni uppfyller era mål. Huvudprocesserna ska säkra lagkrav, kundkrav och krav från andra intressenter.

2. Inledande samtal

För att vi på bästa sätt skall stödja er verksamhet under vår revision är det inledande samtalet mycket viktigt, här planerar vi den kommande revisionen utifrån era utmaningar och möjligheter, detta för att ni skall få ut så mycket som möjligt av revisionen.

3. Inledande revision och dokumentgranskning

En certifieringsrevision görs i två steg. Steg 1 är inledande revision och dokumentgranskning som sedan följs av steg 2; certifieringsrevisionen. Under den inledande revisionen och dokument granskningen går vi igenom ert ledningssystem på en övergripande nivå och säkerställer att ert ledningssystem tar höjd för kraven. Detta görs för att säkerställa att ni är redo för certifieringsrevision och vilket fokus den och vi skall ha. Ni fastställer tillsammans med er revisor scopet och revisionsprogrammet inför certifieringsrevisionen.

4. Certifieringsrevision

Certifieringsrevisionen är steg 2 och sker vanligtvis 4-6 veckor, och får inte ske mer än 6 månader, efter den inledande revisionen. Certifieringsrevisionen är en mer heltäckande revision där revisorn fokuserar på implementeringen av ert ledningssystem. Det sker genom intervjuer och stickprov ute i verksamheten. Vid revisionens avslutningsmöte presenteras de eventuella avvikelser som revisorn/revisorerna hittat under sina intervjuer, stickprov och dokumentgranskning. Dessa finns även med i revisionsrapporten och skall hanteras av er i avvikelsehanteringssystemet. Under avslutningsmötet har ni naturligtvis möjlighet att kommentera både avvikelser men även goda exempel och best practise som revisorn hittat.

5. Periodiska revisioner

För att upprätthålla er certifieringen och stödja ert ledningssystems utveckling kommer vi att revidera er vid de periodiska revisionerna. Omfattningen vid varje revision bestäms i förväg enligt den plan vi gör. Vi reviderar ert ledningssystem vanligtvis 1 gång per år, i en sk 12 månadersintervall, men kan göras oftare om så önskas. De periodiska revisionerna täcker bara en begränsad del av er ledningssystem.

6. Förnyelserevisioner

Hela ledningssystemet ska revideras enligt standardens krav under en treårsperiod (certifieringscykeln) och av den orsaken görs det en förnyelserevision vart tredje år. Förnyelserevisionen är en utökad revision med syfte att täcka de standardkrav som ej har täckts av de periodiska revisionerna och enligt krav skall täckas under en treårsperiod. När era avvikelser är hanterade beslutar C1 Certification om ert ledningssystem stödjer er verksamhet samt uppfyller de krav som standarderna kräver och utfärdar ett nytt certifikat.

Certifieringsmärke och logga

Kunden kan med fördel kommunicera sin certifiering till sina intressenter så länge det refereras till C1 Certification och att de endast marknadsför de certifieringar som de fått utfärdat av C1 Certification.

Certifikat

De certifikat och intyg som C1 Certification utfärdar till kunden bär ackrediteringsmyndighetens logga. Kunden äger rätt att kopiera och distribuera kompletta kopior av certifieringshandlingar. Om certifieringsordningen anger speciella villkor för hur en certifiering får kommuniceras av kunden skall dessa efterföljas av kunden och vid dessa tillfällen informerar C1 Certification om detta. Kunden äger rätt att visa sin certifieringsstatus med certifikatet och tillhörande certifieringsmärke(n) på t.ex. hemsida, presentationer, firmabilar, etc. Tryckoriginal tillsammans med instruktioner för reproduktion och användning av certifikat och certifieringsmärke(n) erhålls av C1 Certification. Vi är skyldiga att löpande kontrollera kundens användande av certifieringsmärke och ackrediteringslogga. De väsentliga delarna är:

1. Loggan skall reproduceras i sin helhet och i godtagbar storlek och färg.


2. Loggan skall användas för att visa att godkännandet avser kundens processer och inte de(n) produkt(er) eller tjänster som företaget tillhandahåller.


3. Loggan skall inte användas på ett sådant sätt att det ger en missvisande bild av den tilldelade certifieringen.


4. Laboratorierapporter, produkter eller produkters förpackningar får inte förses med märke eller logo.

Produktförpackningar

På produktförpackningar, eller i medföljande information, får det kommuniceras att verksamheten omfattas av ett certifierat ledningssystem. Det får dock inte på något sätt antydas att själva produkten, processen eller tjänsten är certifierad. I kommunikationen ska det framgå:

1. Identifiering av det certifierade företaget (t.ex. varumärke eller namn).


2. Vilken typ av ledningssystemscertifieringen det gäller (t.ex. kvalitet, miljö) och tillämplig standard.


3. Att C1 Certification har utställt certifikatet.

Överklagan och klagomål

Vi på C1 Certification arbetar dagligen med ständiga förbättringar, de är en av grundpelarna i vårt förbättringsarbete, en viktig del i det är eventuella klagomål eller överklagande från våra kunder, andra intressenter eller om våra certifierade kunder. Vi har därför utvecklat nedan process för den här typen av ärenden.

1. Klicka på länken här för att komma in i vårt system, där beskriver ni ert ärende och glöm inte att ange vem som skickat in ärendet så vi kan kontakta er om vi behöver mer information i ärendet.


2. Ärende registreras i vårt system, på så sätt blir det mycket enkelt att följa upp.


3. Ni får en bekräftelse att vi erhållit ert ärende.


4. C1 Certification's tekniska chef eller annan behörig person som ej är partisk i ärendet går igenom ärendet och lämnar ett utlåtande.


5. Utvärderingen skickas tillbaka till er tillsammans med information om hur ni kan överklaga om ni inte är tillfredsställda med svaret samt utredningen från oss.


6. Ärendet utvärderas internt hos C1 Certification för vi att ska lära och förbättra oss.

Information om giltiga certifikat

Söker ni efter våra giltiga certifikat? Ring eller maila oss så får ni bekräftelse på giltighet och korrekthet direkt.

Tryck på knappen nedan så kommer ni till våra kontaktuppgifter.

Indragning av certifikat 

Ett certifikat kan dras in temporärt (max 6 månader) eller permanent. En temporär indragning av ett certifikat initieras normalt som ett första steg, eventuellt följt av ett permanent tillbakadragande av certifikatet. Beroende på hur allvarlig situationen är kan C1 Certification besluta att omedelbart dra in certifikatet permanent. Behörig personal inom C1 Certification fattar beslut om indragning i ovannämnda situationer. Detta beslut kommuniceras skriftligt till kunden, inklusive anledning till indragningen och förväntade åtgärder av kunden.


C1 Certification kan initiera en temporär indragning av ett certifikat i följande situationer:

1. När ett certifierat ledningssystem inte längre uppfyller certifieringskraven.


2. Vid väsentligt kontraktsbrott.


3. Om kunden frivilligt begär en temporär indragning. 


4. Myndighetsutlåtanden som kan påverka certifieringen.

När kunden har hanterat situationen som ledde till den temporära indragningen, granskar vi kundens åtgärder. Beroende på denna granskning kommer vi att fatta något av följande beslut som kommuniceras skriftligt till kunden: 

1. Konstatera ett positivt resultat och återupprätta certifikatet. Detta kan ske inom maximalt 6 månader efter den temporära indragningen. Sker beslutet efter 6 månader från temporära indragningen behöver hela certifieringen tas om vilket innebär att steg 1 och steg 2 i certifieringsprocessen skall genomföras.


2. Konstatera ett negativt utfall, vilket normalt leder till en permanent indragning av certifikatet.


3. I samband med beslut om temporär eller permanent indragning av certifikat informeras kunden också om rätten att överklaga beslutet.