Certifiering

Ackreditering 

Vår ackreditering

C1 Certification valde att ackreditera sig för att ackrediteringsprocessen är en omfattande kompetensprövning som görs enligt europeiska och internationella standarder och ett sätt att visa kvalitet och kompetens. C1 Certification är ackrediterade mot ISO 17021 (ledningssystem för certifieringsorgan) vilket innebär att vi är granskade och godkända att utföra  ackrediterade certifieringsuppdrag och ställa ut certifikat.

Vårt ackrediteringsorgan

C1 Certification valde det svenska ackrediteringsorganet Swedac, som har regeringens uppdrag att vara svenskt ackrediteringsorgan och godkänner de certifieringsorgan som uppfyller kraven för ackreditering i Sverige. Swedac har regelbunden tillsyn hos C1 Certification där de säkerställer att vi följer de riktlinjer som är fastställda i ISO 17021. Detta säkerställer och ger er trygghet att ni alltid får en oberoende tredjeparts tjänst levererad till er tillsammans med ett giltigt certifikat som kan användas i hela världen.

Certifieringsprocessen

Aktiviteter

1. Ert arbete inför certifiering 


2. Inledande samtal


3. Inledande revision och dokumentgranskning 


4. Certifieringsrevision 


5. Periodiska revisioner


6. Förnyelserevisioner

1. Ert arbete inför certifiering

Ni måste bygga upp och implementera ledningssystemet utifrån kriterierna i den eller de standarder ni skall certifiera er mot. Arbetet innebär bland annat att identifiera verksamhetens mål och huvudprocesser, att säkerställa att processerna har rätt styrning och är involverade i verksamheten samt identifiera intressenter och deras krav. Enkelt kan man säga att ni skall beskriva hur ni arbetar idag och därifrån arbeta fram förbättringarna i era processer.


Ni ska även fastställa att ledningen har kriterier för mätning och uppföljning av processerna, detta för att säkerställa att dessa processer stöder hur ni uppfyller era mål. Huvudprocesserna ska säkra lagkrav, kundkrav och krav från andra intressenter.

2. Inledande samtal

För att vi på bästa sätt skall stödja er verksamhet under vår revision är det inledande samtalet mycket viktigt, här planerar vi den kommande revisionen utifrån era utmaningar och möjligheter, detta för att ni skall få ut så mycket som möjligt av revisionen.

3. Inledande revision och dokumentgranskning

Under inledande revisionen och dokumentgranskningen går vi igenom ert ledningssystem på en övergripande nivå, detta för att säkerställa att ni är redo för revision samt vilket fokus vi skall ha på revisionen. Ni fastställer tillsammans med er revisor scopet samt revisionsprogrammet inför certifieringsrevisionen.

4. Certifieringsrevision

Certifieringsrevisionen som vanligtvis består av två steg, är en mer heltäckande revision där revisorn går igenom hela ert system med hjälp av intervjuer och stickprov ute i verksamheten. Vid avslutsmötet av revisionen presenteras de avvikelser som revisorn/revisorerna hittat under sina intervjuer och dokumentgranskning. Dessa finns även med i revisionsrapporten och skall hanteras i avvikelsehanteringssystemet. Under detta avslutningsmöte har in naturligtvis möjlighet att kommentera både avvikelser men även goda exempel och best practise som revisorn hittat.

5. Periodiska revisioner

För att upprätthålla certifieringen och stödja ert ledningssystems utveckling besöker vi er vid de periodiska revisionerna. Omfattningen av varje revision bestäms i förväg enligt den plan vi gör. Vi besöker er minst en gång under en 12 månaders period och upp till två gånger per år, dessa

revisioner täcker en begränsad del av ledningssystemet. 

6. Förnyelserevisioner

Hela ledningssystemet ska revideras enligt standardens krav minst en gång under en treårsperiod. Därför görs en förnyelserevision var tredje år. Förnyelserevisionen är en utökad revision med syfte att täcka de standardkrav som ej har täckts av de periodiska revisionerna och enligt krav skall täckas under en treårsperiod. När era avvikelser är hanterade beslutar C1 Certification om ert ledningssystem stödjer er verksamhet samt uppfyller de krav som standarderna kräver och utfärdar ett nytt certifikat.

Certifieringsmärke och logga

Kunden kan med fördel kommunicera sin certifiering till sina intressenter så länge det tillsammans med referenser till C1 Certification endast marknadsför de certifieringar som utfärdats av C1 Certification.

Certifikat

De certifikat och intyg som C1 Certification utfärdar till kunden bär ackrediteringsmyndighetens logga. Kunden äger rätt att kopiera och distribuera kompletta kopior av certifieringshandlingar. Om certifieringsordningen anger speciella villkor för hur en certifiering får kommuniceras av kunden skall dessa efterföljas av kunden och vid dessa tillfällen informerar C1 Certification om detta. Kunden äger rätt att visa sin certifieringsstatus med certifikatet och tillhörande certifieringsmärke(n) på t.ex. hemsida, presentationer, firmabilar, etc. Tryckoriginal tillsammans med instruktioner för reproduktion och användning av certifikat och certifieringsmärke(n) erhålls av C1 Certification. Vi är skyldiga att löpande kontrollera kundens användande av certifieringsmärke och ackrediteringslogga. De väsentliga delarna är:

1. Loggan skall reproduceras i sin helhet och i godtagbar storlek och färg


2. Loggan skall användas för att visa att godkännandet avser kundens processer och inte de(n) produkt(er) eller tjänster som företaget tillhandahåller


3. Loggan skall inte användas på ett sådant sätt att det ger en missvisande bild av den tilldelade certifieringen


4. Laboratorierapporter, produkter eller produkters förpackningar får inte förses med märke eller logo

Produktförpackningar

På produktförpackningar, eller i medföljande information, får det kommuniceras att verksamheten omfattas av ett certifierat ledningssystem. Det får dock inte på något sätt antydas att själva produkten, processen eller tjänsten är certifierad. I kommunikationen ska det framgå:

1. Identifiering av det certifierade företaget (t.ex. varumärke eller namn)


2. Vilken typ av ledningssystemscertifieringen det gäller (t.ex. kvalitet, miljö) och tillämplig standard


3. Att C1 Certification har utställt certifikatet

Överklagan och klagomål

Vi på C1 Certification arbetar dagligen med ständiga förbättringar, de är en av grundpelarna i vårt förbättringsarbete, en viktig del som vi lär oss av är eventuella klagomål eller överklagande från våra kunder eller andra intressenter. Vi har därför utvecklat nedan process för den här typen av
ärenden.

1. Klicka på länken här för att komma in i vårt system, där beskriver ni ert ärende och glöm inte att ange vem som skickat in ärendet så vi kan kontakta er om vi behöver mer information i ärendet.


2. Ärende registreras i vårt system, på så sätt blir det mycket enkelt att följa upp.


3. Ni får en bekräftelse att vi erhållit ert ärende.


4. C1 Certification's tekniska chef eller annan behörig person som ej är partisk i ärendet går igenom ärendet och lämnar ett utlåtande.


5. Utvärderingen skickas tillbaka till er tillsammans med information om hur ni kan överklaga om ni inte är tillfredsställda med svaret samt utredningen från oss.


6. Ärendet utvärderas internt hos C1 Certification för vi att ska lära och förbättra oss.

Information om giltiga Certifikat

Söker ni efter våra giltiga certifikat? Ring eller maila oss så får ni bekräftelse på giltighet och korrekthet direkt.

Tryck på knappen nedan så kommer ni till våra kontaktuppgifter.

Indragning av certifikat 

Ett certifikat kan dras in temporärt under en begränsad tid

(max 6 månader) eller permanent. En temporär indragning av ett certifikat initieras normalt som ett första steg, eventuellt följt av ett permanent tillbakadragande av certifikatet. Beroende på hur allvarlig situationen är kan C1 Certification besluta att omedelbart dra in certifikatet permanent. 
Behörig personal inom C1 Certification fattar beslut om indragning i ovannämnda situationer. Detta beslut kommuniceras skriftligt till kunden, inklusive anledning till indragningen och förväntade åtgärder från kunden.


C1 Certification kan initiera en temporär indragning av ett certifikat i följande situationer:

1. När ett certifierat ledningssystem inte längre uppfyller certifieringskraven.


2. Vid väsentligt kontraktsbrott.


3. Om kunden frivilligt begär en temporär indragning. 


4. Myndighetsutlåtanden som kan påverka certifieringen.

När kunden har hanterat situationen som ledde till den temporära indragningen, granskar vi kundens åtgärder. Beroende på denna granskning kommer vi att fatta något av följande beslut som kommuniceras skriftligt till kunden: 

1. Konstatera ett positivt resultat och återupprätta certifikatet.


2. Konstatera ett negativt utfall, vilket normalt leder till en permanent indragning av certifikatet.


3. I samband med beslut om temporär eller permanent indragning av certifikat informeras kunden också om rätten att överklaga beslutet.


4. Där en brist i ledningssystemet är relaterad till en viss del av organisationen, specifika produkter etc., kan C1 Certification också överväga en minskning av certifikatets omfattning, som ett alternativ till temporär indragning.